Rada Miejska w Kościanie podjęła decyzję o emisji obligacji, której wartość wyniesie 8 milionów złotych. Ten zakrojony na dużą skalę krok jest odpowiedzią na spadek przewidywanych dochodów miejskich, spowodowany przez opóźnienia w procesie rozliczenia dotacji z Unii Europejskiej.

Ponieważ przewidziane wpływy zmniejszyły się o 8,3 miliona złotych, istnieje poważne prawdopodobieństwo, że do końca bieżącego roku nie zostaną przelane na konto miasta oczekiwane fundusze unijne. Te środki miały być przeznaczone na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 oraz na rewitalizację Rynku i ulicy Wrocławskiej. Złożona procedura rozliczeniowa stosowana przez urząd marszałkowski jest głównym powodem tych opóźnień.

Planowane jest pokrycie powstałego deficytu za pomocą środków uzyskanych z emisji obligacji. Te pieniądze będą wykorzystywane do pokrycia bieżących wydatków miasta oraz jako konieczna wkład własny w inwestycje, dla których samorząd zdobył fundusze rządowe w wysokości 10 milionów złotych. Wykup obligacji planowany jest na lata 2037 – 2040.

Podczas debaty nad projektem uchwały, radny Sławomir Kaczmarek wyraził swoje stanowcze sprzeciw wobec emisji obligacji. Podkreślił, że dług miasta zwiększy się do 55 milionów złotych, co oznacza, że zadłużenie w trakcie obecnej kadencji samorządu wzrośnie aż o 30 milionów złotych. Wskazał również na fakt, że nie jest do końca jasne, na co zostaną przeznaczone środki uzyskane z emisji obligacji. Twierdził także, że gdyby miasto nie było zobligowane do finansowania zadań, które są odpowiedzialnością powiatu i innych samorządów, nie było by konieczności zaciągania kolejnego długu.